RoyuX Non Metallic Sheathed Cable

royux-non-metallic-sheathed-cable-fab

Product Code Gauge Size
RNM14AXWT 14 1.6mm/2C
RNM12AXWT 12 2mm/2C
RNM10AXWT 10 2.6mm/2C